Professorat

Professorship


Espen Surnevik (1973) holder et fast professorat ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, (AHO) som han har vært tilknyttet siden 2009.

I 2016 ble Espen Surnevik tildelt professorkompetanse innen : Arkitektonisk formgivning av komplekse bygg, ved Fakultet for Arkitektur og Billedkunst ved NTNU (Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet) i Trondheim. Ved ulike anledninger har han fungert som sensor og foreleser ved NTNU.

Gjennom COVID19-perioden, januar 2020 til august 2021, ble Espen Surnevik gitt oppdraget med å lede Institutt for Arkitektur ved AHO som Instituttleder. Fra august 2021 til januar 2023 fungerte han som prorektor for utdanning ved AHO.

Espen Surnevik (1973) holds a professorship at the Oslo School of Architecture and Design (AHO) where he have been employed since 2009.

In 2016 Espen Surnevik was also given professorial competence in : Architectural design of complex buildings, at the Faculty for Architecture and Fine Art at NTNU (Norwegian University of Science and Technology) in Trondheim. He has also been engaged as sensor and lecturer at NTNU.

During the COVID19-period, from Jan 2020 to August 2021, Espen Surnevik was given the task to lead the Institute as the Head of Institute of Architecture. From August 2021 to January 2023, he served as the head of education at AHO.


Akademiske stillinger

Professor Espen Surnevik 2009-

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)


Instituttleder for arkitektur 2020-2021

Prorektor for utdanning 2021-2022Academic positions

Professor Espen Surnevik 2009-

The Oslo School of Architecture and Design


Head of institute of architecture 2020-2021

Head of education 2021-2022Academic contact

espen.surnevik@aho.no

(+47) 986 21 856

The Oslo School of Architecture and Design
Maridalsveien 29
0175 Oslo (Norway)

www.aho.no

Forskning

ResearchForskningsbasert Praksis
Research based Practice

Espen Surnevik driver en byggende forskningsbasert arkitekturpraksis. Hoveddelen av praksisens økonomisk verdiskaping tilbakeføres til utforsking av praksisprosjektenes arkitektoniske idè-potensiale, og i å ta frem nye teknologiske løsninger og utvikle nyskapende bygningsdetaljering. Arkitektpraksisen er i så måte å anse som et innovativt laboratorium for Arkitektur. Målsettingen med prioriteringen er å søke helt ny innsikt som er ledende innen byggekunst og teknologi.

Espen Surnevik has established an operative research based practice. A main part of the economic income generated, are put back in research on the Architectural ide`-potential in the practice projects, and to develop new technological solutions and innovative building detailing. The architectural practice is in this way an innovative laboratory for Architecture. The goal with this prioritizing is to seek new insight which is leading in the field of the art of building and building technology.
Praksisbasert Forskning
Practice based Research

Espen Surnevik driver sin forskning basert på utviklingsarbeidet som har pågått i arkitekturpåraksisen gjennom mange år. Dette er dermed forskningsarbeid som ikke er simulert, men som er resultat av erfaringer fra reelle fullskalaprosjekter. Dette er kun mulig gjennom en eksperimentell byggende arkitekturpraksis. To ulike pågående forskningsfelt er definert slik:  

A - Metodiske studier av tverrfaglig samhandling i store prosjekteringsgrupper for konsekvent realisering av arkitekturprosjekter.

B - Fenomenologsike studier av primære bygningselementer i arkitektur og deres vide betydning.

Artikler under publisering i fagtidskriftet Mur+Betong (2019-2026) No1 Gulvet, No2 Massivet, No3 Muren, No4 Hvelvet, No5 Søylen, No6 Arken, No7 Bjelken, No8 Dekket.Espen Surnevik is doing his research based on the innovations and experiences which have taken place in his architectural practice over many years. This is thereby research which are not simulated, but based on results from real full scale projects. This is only possible through an experimental operative architecture practice. Two different active fields of research is defined like this:

A – Methodical studies of interdisciplinary collaborations in large project teams for succeeding in consequent realization of Architecture.
B - Phenomenological studies of primary building elements in Architecture an their wider meaning.


Articles under publishing in the professional journal Mur+Betong (2019-2026) No1 The floor, No2 The Massive, No3 The Wall, No4 The Vault, No5 The Column, No6 The Arch, No7 The Beam, No8 The Slab.

Undervisning

TeachingForskningsbasert Undervisning
Research based Teaching

Som professor ved AHO utøver Espen Surnevik forskningsbasert undervisning til skolens studenter. Utviklingsarbeidet som stadig opparbeides gjennom den praksisbaserte forskningen utvikler AHOs akademiske kompetanse. Det sikrer samtidig at nyutviklet fagkunskap, og byggende praksiskunskap, bringes frem i undervisningen gjennom samtalene med hver enkelt student.

As a professor at AHO is Espen Surnevik able to contribute with research based teaching to the school’s students. The innovative knowledge which are made through the practice based research is developing the academic competence at AHO. It also brings forward tha latest academic and operative practice based knowledge to the teaching and to the discussions with each student.Praksisbasert Undervisning
Practice based teaching

Gjennom egen arkitekturpraksis har Espen Surnevik fått mulighet til å realisere flere konsekvente arkitekturprosjekter i samarbeid med dedikerte oppdragsgivere. I alle disse prosjektene har Espen Surnevik vært involvert i samtlige deler av alle prosessene, fra ide til detaljgjennomføring. Over mange år har praksisen fått samarbeidet med flere av norges fremste entreprenører, produsenter og håndverkere. Dette har blant annet resulterte i den norkse byggennæringens egen pris; Årets bygg i 2015. På samme måte har arkitekturpraksisen fått arbeidet sammen med en stor mengde av og svært dyktige samarbeidspartnere og ingeniører. Her kan eksempelvis bygningsingeniørene Dr. Techn. Kristoffer Apeland, Sivilingeniør Finn-Erik Nilsen og Ingeniør AL-Høyer trekkes frem.

Arkitektpraksisens samlede erfaringer inngår som en avgjørende komponent i både den kunstneriske og teknologibaserte undervisningen.

Through his architectural practice has Espen Surnevik had the opportunity to realize several consequent architectural projects in collaboration with highly dedicated clients. In all of these projects Espen Surnevik has been involved i all parts of all the processes, from idea to last detail. The practice has over many years got the privilege to collaborate with many of Norway’s most skilled contractors, producers and craftsmen. this is illustrated with the Award - Building of the year 2015, handed out by the National Norwegian Building industry. Espen Surnevik`s practice has the pleasure to work very skilled collaborators and engineers. As an example the practice has work with Dr. Techn. Kristoffer Apeland AS, sivilengineer Finn-Erik Nilsen and engineer AL-Høyer with many more.
Espen Surnevik`s total practice goes inn as a crucial component in booth the artistic, and technologybased parts of his teaching.

No.1.
Plantegning av boligprosjekt i Rogaland 2015. Planutviklingen i alle prosjektene tilstreber å finne en egnet geometrisk og konstruktiv struktur. I dette tilfellet basert på en kvadratisk diagonal modul på 3500x3500mm.


No.2.
Morphogram 2018. Studie av innvendige romsekvenser i utdrag fra adkomstsonen i Våler kirke.Telefon
(+47) 986 21 856

Post
sivilarkitekt espen surnevik as
Ugleveien 7
0853 Oslo, Norway
© sivilarkitekt espen surnevik as